ദുർഗാ പൂജയ്ക്കിടെ മിന്നൽ പ്രളയം: ബംഗാളിൽ എട്ടുപേർ മരിച്ചു

Recent Visitors: 2 കൊൽക്കത്ത: പശ്ചിമബംഗാളിൽ വിജയദശമി ദിനത്തിൽ വിഗ്രഹം നിമഞ്ജനം ചെയ്യുന്നതിനിടെയുണ്ടായ മിന്നൽ പ്രളയത്തിൽ എട്ട് പേർ മുങ്ങി മരിച്ചു. നിരവധി പേരെ കാണാതായി. ജാൽപായ്ഗുരിയിലാണ് …

Read more

ചൂടും ആർദ്രതയും: ബംഗാളിൽ ക്ഷേത്രോത്സവത്തിനിടെ മൂന്നു മരണം

Recent Visitors: 2 പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ ക്ഷേത്രോത്സവത്തിനിടെ കടുത്ത ചൂടും ഉയർന്ന ആപേക്ഷിക ആർദ്രത (humidity) യും മൂലം മൂന്നു പേർ മരിച്ചു. 125 പേരെ ആശുപത്രിയിൽ …

Read more