കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം; ആസ്ത്മ രോഗികൾ തണുപ്പുകാലത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ത്?

Recent Visitors: 8 കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം; ആസ്ത്മ രോഗികൾ തണുപ്പുകാലത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ത്? തണുപ്പ് കാലമാകുന്നതോടെ പലർക്കും ആശങ്കയാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ആസ്തമ രോഗികൾക്ക്. രോഗം മൂർച്ഛിക്കാനുള്ള സാധ്യത പലപ്പോഴും …

Read more