വെട്ടുകിളി ഭീതിയിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ; ഫലപ്രദമായ കീടനാശിനി നൽകി ഇന്ത്യ

Recent Visitors: 6 വെട്ടുകിളി ഭീതിയിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ; ഫലപ്രദമായ കീടനാശിനി നൽകി ഇന്ത്യ പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങൾ മൂലം ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ മുൻപ്തന്നെ അവതാളത്തിലായ അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് വലിയ ഭീഷണിയാണ് വെട്ടുകിളികൾ. കടുത്ത …

Read more