ശീതകാല മഴയിൽ 890% കൂടുതൽ; എന്നിട്ടും കേരളത്തിൽ പകൽ ചൂട് കൂടുന്നു

Recent Visitors: 6 ശീതകാല മഴയിൽ 890% കൂടുതൽ; എന്നിട്ടും കേരളത്തിൽ പകൽ ചൂട് കൂടുന്നു കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിന്റെ ജനുവരി ഒന്നു മുതൽ ജനുവരി 25 …

Read more