ഭൂചലനം നടന്ന് മൂന്നു ദിവസത്തിനു ശേഷം 80 കാരിക്ക് പുതുജന്മം

Recent Visitors: 6 ഭൂചലനം നടന്ന് മൂന്നു ദിവസത്തിനു ശേഷം 80 കാരിക്ക് പുതുജന്മം ജനുവരി 1 ന് ജപ്പാനിലുണ്ടായ ശക്തമായ ഭൂചലനത്തില്‍ തകര്‍ന്ന കെട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ നിന്ന് …

Read more