താപനിലയിലെ വർധനവും രണ്ടാം വിള കൃഷിയും

Recent Visitors: 4 കൃഷി ഇനി കാലാവസ്ഥക്ക് അനുസരിച്ചാകാം – 2 ഡോ. ഗോപകുമാർ ചോലയിൽ അന്തരീക്ഷ താപനിലയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വർധവ് നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്നത് രണ്ടാംവിള കൃഷിയെയാണ്. …

Read more