ചക്രവാത ചുഴി: കേരളത്തിൽ മഴ താൽക്കാലികമായി കുറയുന്നു

Recent Visitors: 2 മഹാരാഷ്ട്ര തീരത്ത് രൂപംകൊണ്ട ചക്രവാത ചുഴി മൂലം കേരളത്തിൽ ലഭിക്കേണ്ട മഴ കുറയുന്നു. വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ തിങ്കളാഴ്ച വരെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന മഴയാണ് കുറയുന്നത്. …

Read more