ഫ്രാൻസിൽ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥികൾക്ക് സന്തോഷ വാർത്തയുമായി ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ്

Recent Visitors: 6 ഫ്രാൻസിൽ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥികൾക്ക് സന്തോഷ വാർത്തയുമായി ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് 2030-ഓടെ ഫ്രാന്‍സില്‍ ഇന്ത്യന്‍ വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ എണ്ണം30,000 ആക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന്‌ …

Read more