കേരളത്തിലെ മഴ : തമിഴകത്തിന് കാർഷിക കൊയ്ത്ത്

കേരളത്തിൽ സമൃദ്ധമായി ലഭിച്ച മഴയുടെ പ്രയോജനം തമിഴ്നാട്ടിലെ കർഷകർക്ക്. കേരളത്തിൽ നല്ല മഴ ലഭിച്ചതോടെ ഒരു മാസത്തിലധികമായി തേനി ജില്ലയിലെ വൈഗ അണക്കെട്ടിന്റെ 7 ഷട്ടറുകളും തുറന്നു …

Read more