ആകാശത്ത് ഗ്രഹങ്ങൾ നേർ രേഖയിൽ കാണാം

നാളെ, ജൂൺ-24, രാവിലെ 4:30 മുതൽ 5:30 മണിവരെ കിഴക്കു ആകാശം നോക്കിയാൽ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും ചിത്രത്തിൽ കണക്കുന്നപോലെ വരിവരിയായി കാണാം. കൂട്ടത്തിൽ ചന്ദ്രനെയും കാണാം. എല്ലാ …

Read more