കാര്‍ഷിക ഉപകരണങ്ങള്‍ സബ്‌സിഡി നിരക്കില്‍ ലഭിക്കാന്‍ അപേക്ഷിക്കാം

സബ്‌സിഡി നിരക്കില്‍

Recent Visitors: 6 കാര്‍ഷിക ഉപകരണങ്ങള്‍ സബ്‌സിഡി നിരക്കില്‍ ലഭിക്കാന്‍ അപേക്ഷിക്കാം കാര്‍ഷിക ഉപകരണങ്ങളും യന്ത്രങ്ങളും ഇനി സബ്‌സിഡി നിരക്കില്‍ വാങ്ങാം. കാര്‍ഷിക മേഖലയില്‍ ചെലവു കുറഞ്ഞ …

Read more