കേരള കർഷകർക്ക് ഇസ്രായേൽ സന്ദർശിക്കാൻ അവസരം

നൂതന കാർഷിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള കൃഷിരീതി പഠിക്കാൻ ഇസ്രായേൽ സന്ദർശിക്കാൻ കേരള കർഷകർക്കും അവസരം. സംസ്ഥാന കൃഷി വകുപ്പ് ആണ് ഇസ്രായേൽ സന്ദർശിച്ച് കൃഷി പഠിക്കാൻ കേരളത്തിലെ …

Read more