ഇന്നലത്തെ പ്രവചന പ്രകാരം ചൂട് കുറഞ്ഞോ? വിവിധ ജില്ലകളിലെ കണക്ക് നോക്കാം

ചൂട്

Recent Visitors: 7 ഇന്നലത്തെ പ്രവചന പ്രകാരം ചൂട് കുറഞ്ഞോ? വിവിധ ജില്ലകളിലെ കണക്ക് നോക്കാം കേരളത്തില്‍ ഇന്നലെ ഫെബ്രുവരി 1 നെ അപേക്ഷിച്ച്താരതമ്യേന ചൂട് കുറയുമെന്ന് …

Read more