അമ്മയ്ക്കും ആറുമാസം പ്രായമായ കുഞ്ഞിനും ഇടിമിന്നലേറ്റു ; കേൾവി ശക്തി നഷ്ടമായി

അമ്മയ്ക്കും ആറുമാസം പ്രായമായ പിഞ്ചുകുഞ്ഞിനും ഇടിമിന്നലേറ്റു. ത്രിശൂരിലാണ് സംഭവം. വീടിന്റെ ഭിത്തിയിൽ ചാരിയിരുന്ന് ആറുമാസം പ്രായമായ കുഞ്ഞിനു മുലയൂട്ടുമ്പോഴാണ് ഇടിമിന്നലേറ്റത്.

ഇടിമിന്നലേറ്റയുടൻ ഐശ്വര്യയും കുഞ്ഞും തെറിച്ചു വീഴുകയായിരുന്നു. വീഴ്ചയിൽ ഐശ്വര്യയുടെ കേൾവി ശക്തി നഷ്ടമായി, ഇടതു ചെവിയുടെ കേൾവി ശക്തിയാണ് നഷ്ടമായത്.

കൂടാതെ പുറത്ത് പൊള്ളലേറ്റു,മുടി കരിഞ്ഞു.വീടിനും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇടിമിന്നലിൽ സമീപ പ്രദേശത്തെ വീടുകൾക്കും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അമ്മയ്ക്കും ആറുമാസം പ്രായമായ പിഞ്ചുകുഞ്ഞിനും ഇടിമിന്നലേറ്റു ; കേൾവി ശക്തി നഷ്ടമായി
അമ്മയ്ക്കും ആറുമാസം പ്രായമായ പിഞ്ചുകുഞ്ഞിനും ഇടിമിന്നലേറ്റു ; കേൾവി ശക്തി നഷ്ടമായി

മിന്നൽ തൽസമയം ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ ഈ വെബ്സൈറ്റിലെ മിന്നൽ റഡാർ ഉപയാഗിക്കുക.

LIVE LIGHTNING STRIKE MAP


അമ്മയ്ക്കും ആറുമാസം പ്രായമായ പിഞ്ചുകുഞ്ഞിനും ഇടിമിന്നലേറ്റു ; കേൾവി ശക്തി നഷ്ടമായി
അമ്മയ്ക്കും ആറുമാസം പ്രായമായ പിഞ്ചുകുഞ്ഞിനും ഇടിമിന്നലേറ്റു ; കേൾവി ശക്തി നഷ്ടമായി

Share this post

Content editor at MetBeat Weather. She graduated in English from Calicut University, and holds a Diploma in Electronics and Communication from Thiruvananthapuram Press Club and master of communication and journalism (MCJ) from Bharatiyar University with four years of experience in print and online media.

Leave a Comment