ഐ.ടി മിഷൻ വിളിക്കുന്നു; വൻ ശമ്പളത്തിൽ ജോലി

ഐ.ടി മിഷൻ വിളിക്കുന്നു; വൻ ശമ്പളത്തിൽ ജോലി

തിരുവനന്തപുരത്തെ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഐടി മിഷനു കീഴിൽ 23 ഒഴിവ്. കരാർ നിയമനമാണ്. സീനിയർ ഇൻഫർമേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി അനലിസ്റ്റ് (1), സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റർ, സോഫ്റ്റ് വെയെർ അപ്ലിക്കേഷൻ സപ്പോർട്ട് എൻജിനീയർ (5), ഡിസ്ട്രിക്ട് പ്രോജക്ട് മാനേജർ (1), എൻജിനീയർ (1), കോൺട്രാക്ട് സെന്റർ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് (2), ഹാൻഡ് ഹോൾഡ് സപ്പോർട്ട് എൻജിനീയർ (11) എന്നീ ഒഴിവുകളുണ്ട്.

ഇംഗ്ലിഷ്, ഹിന്ദി, മലയാളം ഭാഷകളിൽ പ്രാവീണ്യംവേണം. ശമ്പളം 35000 മുതൽ 50000 വരെ. ജനുവരി 15 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് : www.itmission.kerala.gov.in.

Share this post

Content editor at MetBeat Weather. She graduated in English from Calicut University, and holds a Diploma in Electronics and Communication from Thiruvananthapuram Press Club and master of communication and journalism (MCJ) from Bharatiyar University with four years of experience in print and online media.

Leave a Comment