വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധി

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ശക്തമായ മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ജില്ലയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നാളെ ( ജൂലൈ 24) ജില്ല കളക്ടർ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. അങ്കണവാടികൾ, പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അവധി ബാധകമാണ്. മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച പരീക്ഷകളിൽ മാറ്റമില്ല.

ജില്ലയിൽ പലയിടങ്ങളിലും വെള്ളക്കെട്ട് തുടരുന്നു. നദികളിൽ ക്രമാതീതമായി വെള്ളം ഉയരുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ട്. അതിനാൽ അവധി ദിവസങ്ങളിൽ കുട്ടികൾ അനാവശ്യമായി പുറത്തിറങ്ങുന്നത് രക്ഷിതാക്കൾ നിയന്ത്രിക്കണമെന്നും പരിസരങ്ങളിലെ പുഴയിലോ നദി തടങ്ങളിലോ ഒരു കാരണവശാലും ഇറങ്ങരുതെന്നും അറിയിപ്പിൽ പറയുന്നു.

Leave a Comment