എൻജിനീയറിങ് വിദ്യാർഥികൾക്ക് കംപ്യൂട്ടർ കോഴ്‌സുകൾ

എൻജിനീയറിങ് വിദ്യാർഥികൾക്ക് കംപ്യൂട്ടർ കോഴ്‌സുകൾ

കേരള സർക്കാരിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള എൽ.ബി.എസ്. സെന്റർ ഫോർ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി, കേരള സാങ്കേതിക സർവകലാശാല സിലബസ് അനുസരിച്ചു പ്രത്യേകം രൂപകൽപന ചെയ്ത കംപ്യൂട്ടർ കോഴ്‌സുകളിലേക്ക് എൻജിനീയറിങ് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

  1. സി പ്രോഗ്രാമിങ്
  2. ഒബ്ജക്ട് ഓറിയന്റഡ് പ്രോഗ്രാമിങ് യൂസിങ് ജാവ
  3. ഡേറ്റ സ്ട്രക്‌ച്ചേഴ്‌സ് മാർച്ച് 30 വരെ www.lbscentre.kerala.gov.in മുഖേന അപേക്ഷിക്കാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 0471-2560333.
  4. metbeat news
Share this post

Weather Journalist at metbeatnews.com. Graduated in English from Calicut University, and holds a Diploma in Electronics and Communication from Thiruvananthapuram Press Club and master of communication and journalism (MCJ) from Bharatiyar University with 6 years of experience in print and online media.

Leave a Comment