കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ലഘൂകരിക്കാൻ ജൈവവളങ്ങളും; കൃഷിക്ക് ഒരു ഹരിത പരിഹാരം

കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, കൃഷിയിടങ്ങൾ പല പ്രശ്‌നങ്ങളും അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു. കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കൃത്യമായി പാകപ്പെടുന്നതിൽ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന താപനില, കൃത്യമല്ലാതെ ലഭിക്കുന്ന മഴ, ആക്രമണകാരികളായ കീടങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങൾ , കാർഷിക മേഖലയും, കർഷക സമൂഹങ്ങൾക്കും നിരവധി വെല്ലുവിളികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ കൂടുതൽ വഷളാകുന്നു.

ഹരിത പരിഹാരമായി ജൈവവളങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം?


കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ പ്രതികൂല ആഘാതങ്ങൾ, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ വർദ്ധനവ്, താപനിലയിലെ വർദ്ധനവ്, പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെ ശോഷണം എന്നിവ പരിസ്ഥിതിക്ക് ദോഷകരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഇത് കാർഷിക മേഖലയെ സാരമായി ബാധിച്ചു. അതിനാൽ, കൃഷിക്കും കർഷകർക്കും ദോഷകരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്ന ശക്തമായ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന ലഘൂകരണ വിദ്യകൾ നടപ്പിലാക്കേണ്ടത് കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യമാണ്.ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ജൈവവളങ്ങൾ ഒരു ഹരിത പരിഹാരമായി ഉയർന്നുവന്നിട്ടുണ്ട്.

അത് വിളകളുടെ വിളവ് മെച്ചപ്പെടുത്തുക മാത്രമല്ല, പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദവും, മണ്ണിന്റെ ഗുണങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും, മണ്ണിൽ നിരവധി വളർച്ചാ ഹോർമോണുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തൽഫലമായി, ഇത് മണ്ണിന്റെ ഗുണനിലവാരത്തെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നു, പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം തടയുന്നു, രാസവളങ്ങളുടെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുന്നു, സസ്യങ്ങൾക്ക് ഉചിതമായ പോഷകാഹാരം ഉറപ്പുനൽകുന്നു. അതിനാൽ ഇത് ചെലവ് കുറഞ്ഞതും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്നതുമായ പരിഹാര മാർഗമാണ്.

ഇതിലൂടെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ ദോഷകരമായ ആഘാതങ്ങളെ ചെറുത്ത് കൃഷിക്ക് ഹരിത പരിഹാരമായി ജൈവവളങ്ങൾ മാറുന്നു .

എന്താണ് ജൈവവളം?

സസ്യങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്കാവശ്യമായ ജൈവീകപദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്നതാണ് ജൈവവളം (Biofertilizer). മണ്ണിന്റെ സ്വാഭാവികത നിലനിർത്തി, പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ജൈവീക വസ്തുക്കളെ പരമാവധി ഉൾപ്പെടുത്തി മണ്ണിന്റെ വളക്കൂറും ഉത്പാദനശേഷിയും കാലാകാലങ്ങളിലേയ്ക്ക് നിലനിർത്തുകയും പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം പരമാവധി കുറച്ചും കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനാണ് ജൈവവളങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

കർഷകർക്ക് ജൈവവളങ്ങളുടെ സ്ഥിരമായ ഉപയോഗം വിള വിളവ് മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കും. അവ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമായതിനാൽ (പ്രകൃതിദത്ത രാസവളങ്ങൾ), രോഗകാരികളെ തഴച്ചുവളരാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല, മാത്രമല്ല മലിനീകരണത്തിൽ നിന്ന് പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഇത് ശക്തമായ കാലാവസ്ഥാ ലഘൂകരണ തന്ത്രമാക്കി മാറ്റുന്നു. കൂടാതെ, മണ്ണിന്റെ ഭൗതികവും രാസപരവുമായ ഗുണങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തി മണ്ണിന്റെ ഫലഭൂയിഷ്ഠത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.

ഒരു പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ പരിഹാരം

പാരിസ്ഥിതിക മലിനീകരണം ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കുകയും കാർഷിക-പാരിസ്ഥിതിക സൗഖ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ജൈവവളത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവന. രാസവളങ്ങളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, അവ കൂടുതൽ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദവും ആവാസവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ദോഷം വരുത്താത്തതുമാണ്.

കൂടാതെ, മണ്ണിനെയും വിളകളെയും പരിസ്ഥിതിയെയും മൊത്തത്തിൽ ബാധിക്കുന്ന ഈ രാസവളങ്ങളുടെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കാനും അവ സഹായിക്കുന്നു. പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ സ്വഭാവം കാരണം, വർഷങ്ങളായി ജൈവവളങ്ങളുടെ ആവശ്യം വർദ്ധിച്ചു.

മണ്ണിന്റെ ഗുണങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു

മണ്ണിന്റെ കണങ്ങളുടെ ഘടനയും സംയോജനവും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ ജൈവവളങ്ങൾ മണ്ണിന്റെ ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു. കൂടാതെ, ഇത് സുഷിരങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. വെള്ളം മണ്ണിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങുന്നു.

ജൈവവളങ്ങൾ മണ്ണിലെ പോഷക ലഭ്യത മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു, വേരുകൾ വഴി പോഷകങ്ങൾ ആഗിരണം ചെയ്യുന്നത് എളുപ്പമാക്കുന്നു. തൽഫലമായി, മണ്ണിന്റെ ഭൗതിക-രാസ സ്ഥിരതയെ നല്ല രീതിയിൽ സ്വാധീനിക്കുന്ന പോഷക വിനിമയത്തിനുള്ള മെച്ചപ്പെട്ട ശേഷി മണ്ണിന് അനുഭവപ്പെടുന്നു.

നിരവധി വളർച്ചാ ഹോർമോണുകൾ

കെമിക്കൽ നൈട്രജൻ 25 ശതമാനം മാറ്റി, മണ്ണിൽ സ്ഥിരതയുള്ള നൈട്രജൻ (N) സാന്ദ്രത നിലനിർത്താൻ ജൈവവളങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നു. അന്തരീക്ഷ നൈട്രജനെ സസ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഓർഗാനിക് രൂപങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നതിനാൽ നൈട്രജൻ വിതരണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിൽ നൈട്രജൻ ഉറപ്പിക്കുന്ന സൂക്ഷ്മാണുക്കൾക്ക് നിർണായക പങ്കുണ്ട്.

ജൈവവളങ്ങൾ ഒരു ബയോളജിക്കൽ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ പ്രക്രിയയുടെ ഉപയോഗം സുഗമമാക്കുന്നു.

N വളം, ഇത് പാരിസ്ഥിതിക അപകടങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു. നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ പ്രക്രിയയ്‌ക്ക് പുറമേ, ജൈവവളങ്ങൾക്ക് ജൈവശാസ്ത്രപരമായി സജീവമായ പദാർത്ഥങ്ങളെ സ്രവിക്കാനും സമന്വയിപ്പിക്കാനുമുള്ള കഴിവുണ്ട്.

വിറ്റാമിനുകളായ തയാമിൻ, റൈബോഫ്ലേവിൻ, നിക്കോട്ടിനിക് ആസിഡ്, പാന്റോതെനിക് ആസിഡ്, ഹെറ്ററോക്സിൻ, ഗിബ്ബർലിൻസ് തുടങ്ങിയ സസ്യവളർച്ച നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഇവയിൽ ഉൾപ്പെടും . ഈ ജൈവശാസ്ത്രപരമായി സജീവമായ പദാർത്ഥങ്ങൾ സസ്യങ്ങളുടെ പോഷകങ്ങളുടെ ആഗിരണം പരിഷ്കരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.

Share this post

Content editor at MetBeat Weather. She graduated in English from Calicut University, and holds a Diploma in Electronics and Communication from Thiruvananthapuram Press Club and master of communication and journalism (MCJ) from Bharatiyar University with four years of experience in print and online media.

Leave a Comment