മരമില്ലെങ്കില്‍ വനമില്ല; വനമില്ലെങ്കില്‍ കൊടും ചൂടും വരള്‍ച്ചയും ; ഇന്ന് ലോക വന ദിനം

Recent Visitors: 6 മരമില്ലെങ്കില്‍ വനമില്ല; വനമില്ലെങ്കില്‍ കൊടും ചൂടും വരള്‍ച്ചയും ; ഇന്ന് ലോക വന ദിനം മരമില്ലെങ്കില്‍ വനമില്ല,വനമില്ലെങ്കില്‍ കൊടും ചൂടും വരള്‍ച്ചയും. ഈ …

Read more

ഇന്ന് ലോക വന ദിനം; വനത്തെ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ?

Recent Visitors: 3 എല്ലാവർഷവും നമ്മൾ മാർച്ച് 21ന് ലോക വന ദിനമായി ആചരിക്കാറുണ്ട്. വന നശീകരണത്തിൽ നിന്നും വനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് ഈ ദിനാചരണത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. …

Read more