കാലാവസ്ഥയെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഭൗമദിനത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റിനു മുന്നിൽ വേറിട്ട പ്രതിഷേധവുമായി പതിനായിരങ്ങൾ

Recent Visitors: 2 ഭൗമ ദിനത്തിൽ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിനെതിരെ ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റിനു മുൻപിൽ പതിനായിരക്കണക്കിനാളുകൾ റാലി നടത്തി പ്രതിഷേധിച്ചു. പ്രകൃതിയെയും ജൈവവൈവിധ്യത്തെയും കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള പ്രതിഷേധം വെസ്റ്റ്മിൻസ്റ്റർ ആബിയിൽ …

Read more