ശക്തമായ മിന്നല്‍ സാധ്യത: ഇലവീഴാപൂഞ്ചിറ, ഇല്ലിക്കല്‍കല്ല് വിനോദ സഞ്ചാരികളെ വിലക്കി

Recent Visitors: 13 ശക്തമായ മിന്നല്‍ സാധ്യത: ഇലവീഴാപൂഞ്ചിറ, ഇല്ലിക്കല്‍കല്ല് വിനോദ സഞ്ചാരികളെ വിലക്കി ശക്തമായ ഇടിമിന്നല്‍ സാധ്യതാ മുന്നറിയിപ്പിനെ തുടര്‍ന്ന് കോട്ടയം ജില്ലയിലെ മലയോര വിനോദസഞ്ചാരകേന്ദ്രങ്ങളായ …

Read more