ഓസ്ട്രേലിയയിൽ രാക്ഷസ തിരമാലയിൽ അകപ്പെട്ട് മൂന്ന് യുവതികൾ; രണ്ടുപേർ മരിച്ചു

Recent Visitors: 7 ഓസ്ട്രേലിയയിൽ രാക്ഷസ തിരമാലയിൽ അകപ്പെട്ട് മൂന്ന് യുവതികൾ; രണ്ടുപേർ മരിച്ചു രണ്ടു മലയാളി യുവതികൾ കടലിൽ വീണു മരിച്ചു. ഓസ്ട്രേലിയയിലെ സിഡ്നിയിൽ ആണ് …

Read more