സ്വീഡനിൽ 25 വർഷത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും തണുപ്പുള്ള ജനുവരി

സ്വീഡനിൽ 25 വർഷത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും തണുപ്പുള്ള ജനുവരി ബുധനാഴ്ച സ്വീഡനിൽ 25 വർഷത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും തണുപ്പുള്ള ജനുവരി രാത്രിയായിരുന്നു. രാജ്യത്തും അയൽരാജ്യമായ ഫിൻ‌ലൻഡിലും തണുപ്പ് ബാധിച്ചപ്പോൾ വടക്കൻ …

Read more