പിണങ്ങി പിരിയുന്നു; നിഴലില്ലാ ദിവസമെന്ന അപൂർവ്വ പ്രതിഭാസത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ കേരളവും

Recent Visitors: 5 ഇണപിരിയാത്ത കൂട്ടുകാരായ നിഴലും വെളിച്ചവും കേരളത്തിൽ ചില ദിവസങ്ങളിൽ കുറച്ചു സമയങ്ങളിൽ വേർപിരിയും. അങ്ങനെ നിഴൽ ഇല്ലാ ദിവസമെന്ന അപൂർവ്വ പ്രതിഭാസത്തിന് കേരളവും …

Read more