മംഗോളിയയിൽ ചുവന്ന ആകാശം;എന്താണ് മാറ്റത്തിനു പിന്നിൽ?

Recent Visitors: 15 മംഗോളിയയിൽ ചുവന്ന ആകാശം;എന്താണ് മാറ്റത്തിനു പിന്നിൽ? ഏഷ്യൻ രാജ്യമായ മംഗോളിയയിൽ ആകാശം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചുവന്നനിറത്തിലായിരുന്നു. ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള ആകാശത്തിന്റെ നിരവധി ചിത്രങ്ങൾ …

Read more