ഖത്തറിൽ രണ്ടുദിവസം മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ്

Recent Visitors: 6 ഖത്തറിൽ രണ്ട് ദിവസം മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ്. ചൊവ്വ ബുധൻ ദിവസങ്ങളിൽ ഇടിയോടുകൂടിയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത എന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.ചൂടിൽ വലഞ്ഞിരിക്കുന്ന …

Read more