പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിച്ച് ഭൂമിക്ക് കവചം ഒരുക്കാൻ കാലാവസ്ഥ ഉച്ചകോടി

Recent Visitors: 4 കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തെ ചെറുക്കാനുള്ള സമഗ്ര ചർച്ചകൾക്ക്​ വേദിയാകുന്ന ഈ വർഷത്തെ കാലാവസ്ഥ ഉച്ചകോടി (കോപ്​28)നവംബർ 30ന് ആരംഭിക്കും. യു.എ.ഇ ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന ഉച്ചകോടി …

Read more