ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ പ്രവചിക്കുന്നതെങ്ങനെ ?

Recent Visitors: 4 കാലാവസ്ഥാ വാർത്തകളിൽ എല്ലാം ഇപ്പോൾ സജീവമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇപ്പോൾ മോക്ക ചുഴലിക്കാറ്റ്. ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെ ഈ സീസണിലെ ആദ്യ ചുഴലിക്കാറ്റാണ് മോക്ക. …

Read more