മഴ കുറഞ്ഞു; മണിമലയാറ്റിലെ ജലനിരപ്പ് താഴ്ന്നു

Recent Visitors: 3 മണിമലയാറ്റിൽ ജലനിരപ്പ് താഴ്ന്നു. സാധാരണയായി കർക്കിടക മാസത്തിൽ വലിയ അളവിൽ മഴ ലഭിക്കും. അപ്പോൾ ജലനിരപ്പ് ഉയരുകയാണ് പതിവ്. എന്നാൽ നിലവിൽ വലിയ …

Read more