മലപ്പുറം ജില്ലയുടെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഭൂചലനം

Recent Visitors: 6 മലപ്പുറം ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഭൂചലനം ഉണ്ടായതായി വിവരം. മേൽമുറി വില്ലേജ് പരിധിയിൽ ചീരങ്ങൻമക്ക് . ചൊടലക്കുണ്ട് . ചുങ്കം , പൊട്ടിപ്പാറ …

Read more