കേരളത്തിന്റെ കാലാവസ്ഥയിൽ താമര വിരിയുമോ

Recent Visitors: 11 കേരളത്തിൽ താമര വിരിയുമോ എന്ന സംശയം മിക്കവർക്കും ഉണ്ടാകും. എന്നാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കേരളത്തിൽ കൃഷി ചെയ്യാനാകുന്ന ഒരു ഇനമാണ് താമര. വേനൽക്കാലമാണ് …

Read more