കേരളത്തിൽ മൺസൂൺ ആരംഭിക്കുക ജൂൺ നാലിന് എന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ്

Recent Visitors: 8 ഇത്തവണ കേരളത്തിൽ കാലവർഷം ആരംഭിക്കുന്നത് നാലുദിവസം വൈകിയായിരിക്കും എന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ്. സാധാരണ ജൂൺ ഒന്നിനാണ് കാലവർഷം ആരംഭിക്കാറ്. എന്നാൽ ഇത്തവണ …

Read more