കേരള സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ വിവിധ ഒഴിവുകള്‍

Recent Visitors: 19 കേരള സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ വിവിധ ഒഴിവുകള്‍ കേരളത്തിലെ വിവിധ സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ തൊഴിലവസരമുണ്ട്. ക്ലര്‍ക്ക്, ലക്ചര്‍ തുടങ്ങിയ പോസ്റ്റുകളാണ് ഒഴിവുകളുള്ളത്. കേരള സ്‌റ്റേറ്റ് …

Read more