ദോഡ ജില്ലയിലെ ശക്തമായ ഭൂചലനത്തിന് ശേഷം ജമ്മു മേഖലയിൽ നാല് പുതിയ ഭൂചലനങ്ങൾ

Recent Visitors: 4 കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായ ദോഡ ജില്ലയിൽ 5.4 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനത്തിന് ശേഷം ബുധനാഴ്ച ജമ്മു മേഖലയിൽ നാല് പുതിയ ഭൂചലനങ്ങൾ ഉണ്ടായി. ഇത് …

Read more