ഉഷ്ണതരംഗം: ഹജ്ജിനിടെ മരിച്ചത് 1,301 പേര്‍, 83% വും അനധികൃത തീര്‍ഥാടകര്‍

Recent Visitors: 1 ഉഷ്ണതരംഗം: ഹജ്ജിനിടെ മരിച്ചത് 1,301 പേര്‍, 83% വും അനധികൃത തീര്‍ഥാടകര്‍ 2024 ലെ ഹജ്ജിനിടെ ഉഷ്ണതരംഗം മൂലം 1,301 പേര്‍ മരിച്ചതായി …

Read more

Hajj weather 09/06/24: വായു ഗുണനിലവാര പരിശോധനക്ക് മക്കയിലും മദീനയിലും 20 സ്റ്റേഷനുകൾ

Recent Visitors: 9 Hajj weather 09/06/24: വായു ഗുണനിലവാര പരിശോധനക്ക് മക്കയിലും മദീനയിലും 20 സ്റ്റേഷനുകൾ വായു ഗുണനിലവാര പരിശോധനക്ക് 20 സ്റ്റേഷനുകൾ മക്കയിലും മദീനയിലും …

Read more