ഉത്തരേന്ത്യയിൽ കടുത്ത ശീതക്കാറ്റ്:രാജസ്ഥാനിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട്

Recent Visitors: 6 ഉത്തരേന്ത്യയിൽ കടുത്ത ശീതക്കാറ്റ്:രാജസ്ഥാനിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട് ഉത്തരേന്ത്യയിലെ മിക്ക പ്രദേശങ്ങളിലും കടുത്ത തണുപ്പും ശീതക്കാറ്റും. കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് വരും …

Read more