കിഴക്കൻ തായ്വാനിലെ ഹുവാലിയൻ കൗണ്ടിയിൽ 9 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ അഞ്ച് ഭൂകമ്പങ്ങൾ

earthquake

Recent Visitors: 6 കിഴക്കൻ തായ്വാനിലെ ഹുവാലിയൻ കൗണ്ടിയിൽ 9 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ അഞ്ച് ഭൂകമ്പങ്ങൾ ഹുവാലിയൻ: കിഴക്കൻ തായ്വാനിലെ ഹുവാലിയൻ കൗണ്ടിയിലെ ഷൗഫെംഗ് ടൗൺഷിപ്പിൽ തിങ്കളാഴ്ച വെറും …

Read more