കേരളത്തിൽ മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ ഉയർന്ന താപനില മുന്നറിയിപ്പ്

Recent Visitors: 4 ചൂടിന് ആശ്വാസമായി കേരളത്തിൽ പലയിടങ്ങളിലും വേനൽ മഴ ലഭിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും ചൂടു കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിന്റെ …

Read more