കാലവർഷം വൈകി; കർണാടകയിൽ കർഷകർ ടാങ്കർ വെള്ളം ഇരട്ടി വില കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്നു

കാലവർഷം എത്താൻ 15 ദിവസം വൈകിയതോടെ കർണാടകയിലെ ബലഗാവി താലൂക്കിലെ നെൽകൃഷി കർഷകർ ദുരിതത്തിൽ. വിളകൾ സംരക്ഷിക്കാൻ കർഷകർ സ്വകാര്യ വിതരണക്കാരിൽ നിന്ന് വെള്ളം വാങ്ങുകയാണ്. ഭൂഗർഭജലനിരപ്പ് …

Read more

കുടുംബശ്രീയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കാർഷിക ക്ലബ്ബുകൾ വരുന്നു

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ 111 കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്പ്‌മെന്റ് സൊസൈറ്റികളിൽ (സി.ഡി.എസ്) ഫാർമേഴ്‌സ് ക്ലബുകൾ രൂപീകരിച്ചു കൊണ്ട് സമഗ്ര കാർഷിക വികസനം ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷൻ …

Read more