വേനൽ കാലത്ത് കരിയിലകൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് കത്തിക്കുന്നവരാണോ നിങ്ങൾ ; എങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക

Recent Visitors: 4 വേനൽക്കാലത്ത് മരങ്ങൾ ഇലകൾ പൊഴിച്ച് വരൾച്ചയിൽ നിന്നും സ്വയം രക്ഷ നേടുന്നു. ഒപ്പം മണ്ണിന് പുതപ്പൊരുക്കി പ്രകൃതിയെയും മനുഷ്യനെയും സംരക്ഷിക്കുന്നു. നമ്മുടെ മുറ്റത്തും …

Read more