ഭൂമിക്ക് പൊള്ളുന്നു, പരിഹാരം ഇല്ലാതെ COP 28

Recent Visitors: 7 ഭൂമിക്ക് പൊള്ളുന്നു, പരിഹാരം ഇല്ലാതെ COP 28 റെജിമോൻ കുട്ടപ്പൻ ഈ വർഷം കാലാവസ്ഥാ ദുരന്തങ്ങളുടെ വർഷമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല. സമുദ്രോപരിതല …

Read more

ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം ഘട്ടം ഘട്ടമായി നിർത്താൻ ലോക നേതാക്കൾ സമ്മതിക്കണമെന്ന് ഗ്രേറ്റ തുൻബെർഗ്

Recent Visitors: 4 ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് “വധശിക്ഷ” നൽകുന്നതിന് തുല്യമായിരിക്കും എന്ന് സ്വീഡിഷ് ആക്ടിവിസ്റ്റ് ഗ്രെറ്റ തുൻബെർഗ് പറഞ്ഞു. …

Read more