ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല: സൂര്യാഘാതം ഏൽക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം, അവശ്യഘട്ടങ്ങളിൽ 101ൽ വിളിക്കാം

Recent Visitors: 4 ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല ഉത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളൊരുക്കി അഗ്നിരക്ഷാ വകുപ്പ്.സുരക്ഷിതവും അപകടരഹിതവുമായ പൊങ്കാല ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ഭക്തജനങ്ങൾക്കും വ്യവസായ-വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുമായി മുൻകരുതൽ നിർദേശങ്ങൾ അഗ്നിരക്ഷാവകുപ്പ് …

Read more