ചൂടും എൽ നിനോ പ്രതിഭാസവും: നിലനിൽപ്പിനായി പോരാടി അന്റാർട്ടിക്ക

Recent Visitors: 14 ചൂടും എൽനിനോ പ്രതിഭാസവും മൂലം നിലനിൽപ്പിനായി പോരാടുകയാണ് അന്റാർട്ടിക്ക. ആഗോളതാപനം മൂലം ഉയരുന്ന ചൂട് കാരണം കടൽ മഞ്ഞുപാളിയുടെ വിസ്തൃതി വൻതോതിൽ കുറഞ്ഞു. …

Read more