വടക്കു കിഴക്കൻ തുലാവർഷം രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് 307 % മഴ കൂടുതൽ ലഭിച്ചു

Multilateral Development Banks back Early Warnings for All:WMO

Recent Visitors: 4 വടക്ക് കിഴക്കൻ തുലാവർഷത്തിൽ കൂടുതൽ മഴ ലഭിച്ചു. രണ്ടുദിവസം കൊണ്ട് 307 ശതമാനം മഴ കൂടുതൽ ലഭിച്ചു. കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിന്റെ കണക്ക് …

Read more