അബുദാബി, ദുബായ്, ഷാർജ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പൊടി നിറഞ്ഞതും ഭാഗികമായി മേഘാവൃതവുമായ അന്തരീക്ഷം

Recent Visitors: 5 ദുബായിൽ ഉടനീളം ഇന്ന് പൊടി നിറഞ്ഞതും, വെയിലിലും, ഭാഗികമായി മേഘവൃതവുമായ കാലാവസ്ഥ ആയിരിക്കുമെന്ന് നാഷണൽ സെന്റർ ഓഫ് മെറ്റീരിയോളജി അറിയിച്ചു. പ്രത്യേകിച്ച് ചില …

Read more