മുന്നറിയിപ്പുമായി ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ; വരാനിരിക്കുന്നത് കടുത്ത വരൾച്ചയുടെ നാളുകൾ

Recent Visitors: 3 കടുത്ത ജലക്ഷാമമാണ് വരും തലമുറകളെ കാത്തിരിക്കുന്നതെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ. കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനവും വെല്ലുവിളി ആകുമെന്ന് യു. എൻ പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.ജലത്തിന്റെ …

Read more