“മഴ നടത്തത്തിന്” എത്തിയ സ്ത്രീകൾ വെയിലിൽ കരിഞ്ഞു

Recent Visitors: 5 മഴ നടത്തത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയ സ്ത്രീകൾ വെയിലിൽ കരിഞ്ഞു. മലബാർ റിവർ ഫെസ്റ്റിവലിനോട് അനുബന്ധിച്ച് ഇന്റർനാഷണൽ കയാക്കിംഗ് മത്സരത്തിന്റെ മുന്നോടിയായാണ് സ്ത്രീകളുടെ മഴ …

Read more