പാപ്പുവ ന്യൂ ഗിനിയയിൽ വൻ മണ്ണിടിച്ചിൽ; നൂറിലധികം പേർ മരിച്ചു

Recent Visitors: 9 പാപ്പുവ ന്യൂ ഗിനിയയിൽ വൻ മണ്ണിടിച്ചിൽ; നൂറിലധികം പേർ മരിച്ചു പാപ്പുവ ന്യൂ ഗിനിയയിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ ഉണ്ടായി. പാപ്പുവ ന്യൂ ഗിനിയയിലെ ഉയർന്ന …

Read more