അരിപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ എത്തിയ സംഘത്തിലെ രണ്ടുപേർ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി മരിച്ചു

Recent Visitors: 2 കോഴിക്കോട് തിരുവമ്പാടിയിൽ അരിപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ അഞ്ചുപേർ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു. മൂന്നു പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും രണ്ടു പേർ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി മരിച്ചു. കോഴിക്കോട് മാങ്കാവിൽ നിന്നുള്ള …

Read more