തോട്ടവിളകളും കാലാവസ്ഥാ മാറ്റവും

Recent Visitors: 4 കൃഷി ഇനി കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാകാം -4 ഡോ. ഗോപകുമാർ ചോലയിൽ തോട്ടവിളകളുടെ നാടാണ് കേരളം. സംസ്ഥാനത്തിന് കാലാവസ്ഥാപരമായ ഒരു വർഗീകരണം നൽകുകയാണെങ്കിൽ ആർദ്രോഷണ …

Read more

താപനിലയിലെ വർധനവും രണ്ടാം വിള കൃഷിയും

Recent Visitors: 4 കൃഷി ഇനി കാലാവസ്ഥക്ക് അനുസരിച്ചാകാം – 2 ഡോ. ഗോപകുമാർ ചോലയിൽ അന്തരീക്ഷ താപനിലയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വർധവ് നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്നത് രണ്ടാംവിള കൃഷിയെയാണ്. …

Read more

ഉരുകി തീരുമോ ഉറഞ്ഞ മണ്ണിടങ്ങൾ – 2

Recent Visitors: 2 ഡോ.ഗോപകുമാർ ചോലയിൽ മഞ്ഞുമണല്‍ ഉരുകുന്നു മണ്ണിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന നൈട്രജന്‍ സംയുക്തങ്ങള്‍ വിഘടിച്ച് അന്തരീക്ഷത്തില്‍ എത്തുന്നതുവഴിയും അന്തരീക്ഷത്തില്‍ നൈട്രസ്ഓക്സൈഡിന്റെ അളവ് ഏറുന്നു. ഇതിന്റെ അനന്തരഫലമെന്നോണം അന്തരീക്ഷത്തില്‍ …

Read more

ഉരുകിത്തീരാൻ വിടരുത് ഉറഞ്ഞ മണ്ണിടങ്ങളെ

Recent Visitors: 2 ഡോ.ഗോപകുമാർ ചോലയിൽ കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് ലോകം കടന്നുപോകുന്നത്. മനുഷ്യനടക്കമുള്ള ജൈവസമൂഹം ഇടപെടുന്ന വിവിധ മണ്ഡലങ്ങൾ, ആഗോള കാലാവസ്ഥ, പരിസ്ഥിതി എന്നിങ്ങനെ എല്ലാ മേഖലകളിലേക്കും കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാന …

Read more

മരിക്കുകയാണോ ചാവുകടൽ

Recent Visitors: 3 ഡോ: ഗോപകുമാർ ചോലയിൽ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലവണ സാന്നിധ്യമുള്ള ജലാശയമാണ് ചാവുകടൽ. സാധാരണ ഗതിയിൽ യാതൊരുവിധ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ജീവൻ നിലനിർത്തുവാൻ സാധിക്കാത്തത്ര …

Read more

കടൽ ചൂടാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്, ചൂടായാൽ എന്തു സംഭവിക്കും?

Recent Visitors: 6 ഡോ. ഗോപകുമാർ ചോലയിൽ മനുഷ്യപ്രേരിതവും അല്ലാത്തതുമായ കാരണങ്ങളാൽ അന്തരീക്ഷത്തിന് ചൂടേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മനുഷ്യന്റെ ജീവിത ശൈലി മൂലം അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പുറംതള്ളപ്പെടുന്ന ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങൾക്കാണ് ചൂടേറ്റുന്നതിൽ …

Read more